Murdo Macleod, 65 Back

Private MURDO MACLEOD
Last address in Lewis: 65 Back,
Son of Duncan and Annie McLeod, 65 Back, Stornoway.
Service unit: 2nd Seaforth Highlanders
Service number: 3/7191
Enlisted at Stornoway
Date of death: 1 July 1916 at the age of 21
Killed in action
Memorial: Thiepval Memorial, Pier and Face 15C
Local memorial: Back

Murdo is shown in the 1901 census as the 4-year old son of Duncan (64) and Annie (50) at 65 Back, with his siblings Kenneth (23), Murdo (21) and Margaret (19). Also present are a number of visitors from the Point area of Lewis, on the other side of Broad Bay, engaged in fishing or fish processing.

From the war diary of the 2nd Seaforth Highlanders for 1 July 1916, the first day of the Battle of the Somme. 

Stornoway Gazette
Cumha do Mhurchadh MacLeoid a Cnoc an t-Soluis, sgir Bhac, a thuit 'san arfhaich air a chiad la de 'n t-seachdeamh mice, 1916

Tha mi duilich, 'sinn tha duilich
Tha sinn duilich ma na cairdean;
Ach ged' tha sinn uile duilich,
'S e tha muladach a mhathair.

'N ioghnadh leat gu bheil duilich
Air an tulach a' air a fgail,
'S gun neach aice ris a seall;
'N am a teanntachd 's a cruaidh-chasan

Ach tha gealladh dhath s'an Fhairinn
Nach dean a dibreadh n'a fagail
's rinn Muire roghainn de 'n an mi sin
Air nach d' thig caochladh gu brath dith

's ann an toiseach mios July
A thuair iad a'naigheachd chraiteach
Gun deach "Murchadh BGeag" a chasgradh
San chiad "advance" a bh' aig na h-armuinn

Ach tha e cruaidh air fuil 's air feoil,
Mur dean comhnadh mor-ghrais e,
Fiuran dachmhor a thoirt uaip'se
'Bha fas suas ri 's e fo bhlath dhith.

'Nuair sin dh'fhaillinnich cridhe athair,
N; nach d'dhealaich ris san fhasach;
Cha robh sin idir na ioghnadh
B'e bh'aige riamh na Bhaniamin.

'N ioghnadh a reist is' bhith casineadh
'Na seann aois s a neart air failneadh,
Mar gealbhan beag 's e 'na aonar,
'S gun aon aic' a thogas aite

B'esan ailleagan a broillich,
Mar tha iomadh mac aig mathair
Ach b'esan a h-aon-ghinn 's a ciad-ghinn
'S cha 'n 'eil iognadh i bhith craiteach

'S ann orra fein a bha 'n uail leis
'Smuais a chuir iad 'na chamhan;
Ach se a bh'ann-san at na h-uireach
Ach co dhin b'e ceann a la e

'Nuair a thigeadh am an ordugh
B'e fear-comhnadh e dha mhathar
'S gu laigheadh 'n coigreach lon uaidh
'S aig a'bhord gur h-e bhitheadh cairdeil

Shaoileadh i na'm bitheadh e 'n Clagh-Ghria aic
Gu'm bitheadh a na riarachad d'a amhghar;
Ach 'sann tha uaigh-san anns an duthaich
Far eil iomadh fiuran aluinn

Fhuair i a "phictor" a Sasuinn
'N deigh a cheartachadh 'n airde
'S cha do leasaich sin a cuisean
Mar d'dh-uirich e 'n tuilleadh craidh dith

Bha beannachd nan nabaidhean aige
'S dubailt beannachd a chairdean
Cha do choisinn e fhein a chaochladh
Air a h-aon a bha san Nabachd

WMS 

No comments:

Post a Comment